08.01.2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będącymi osobami fizycznymi.

 • I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Laboratorium S.A. z siedzibą w Płocku (09-411),
  ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu do ORLEN Laboratorium S.A.: (24) 256 81 25

  II OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN Laboratorium S.A. można skontaktować
  się poprzez adres e-mail: daneosobowe@orlenlaboratorium.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
  wskazany w pkt I.

  III CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy i realizacji innych
  obowiązków prawnych z tym związanych, na podstawie w art. 328 (1) i następne Kodeksu spółek handlowych.
  Ponadto przetwarzamy Państwa dane w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako
  Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie
  zaistnienia wzajemnych roszczeń o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  IV ODBIORCY DANYCH
  Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym
  imieniu oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  V OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem
  rejestru akcjonariuszy będą przechowywane do czasu wykreślenia informacji z rejestru akcjonariuszy.
 • dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będziemy
  przechowywać do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu
  wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane
  dotyczą.

  VI UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Laboratorium S.A. danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
  maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN
  Laboratorium S.A. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Laboratorium S.A. zrobi to,
  tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
  tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Laboratorium S.A. przetwarza Pani/Pana dane
  osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na
  szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenlaboratorium.pl lub adres
  siedziby ORLEN Laboratorium S.A.

  VII PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.