O firmie

CSR

Polityka dobroczynności

Polityka dobroczynności ORLEN Laboratoriom uwzględnia wartości, misję oraz nawiązuje do credo ORLEN -  "Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.". Stanowi ona deklarację otwartości na otaczający nas świat, wrażliwości na potrzeby ludzi oraz chęci niesienia pomocy.

Mamy świadomość, że pomagając możemy diametralnie odmienić los potrzebujących. Chcielibyśmy, by nasze działania dobroczynne odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto, chcielibyśmy, by zasięg naszej pomocy był jak największy, a akcje dobroczynne docierały we wszystkie miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Postanowiliśmy ustalić priorytety, na których chcielibyśmy skoncentrować naszą działalność dobroczynną. W ramach każdego priorytetu wyznaczamy także główne obszary, w których będziemy opracowywać dedykowane programy dobroczynne.

W polityce dobroczynności określamy również zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. Chcemy, by cały proces związany z udzielaniem pomocy był przejrzysty oraz zrozumiały dla osób zwracających się do nas o wsparcie.

Pomagamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN, której jesteśmy jedynym fundatorem. Realizowane przez fundację działania i programy wpisują się w politykę dobroczynności ORLEN Laboratorium.

W zakresie działalności dobroczynnej będziemy współpracować ze spółkami Grupy ORLEN, ponieważ dzięki wspólnym działaniom możemy uczynić więcej dobra i zwiększyć zasięg udzielanej pomocy.

Realizując politykę dobroczynności ORLEN Laboratorium, pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Stanowi ona zatem istotny element społecznej odpowiedzialności spółki.

Należy jednocześnie podkreślić, że działalność dobroczynna jest jedną z form pomocy udzielanej przez ORLEN Laboratorium. Bardzo ważne są także działania sponsoringowe oraz akcje wolontariacie realizowane przez naszych pracowników.

II PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ

Kierunek działalności dobroczynnej ORLEN Laboratorium wytyczają cztery priorytety oraz określone w nich obszary:

a. ORLEN DLA ŚRODOWISKA

 • wspieranie inicjatyw związanych z racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom,
 • wspieranie inicjatyw związanych z utrzymywaniem i przywracaniem elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
 • wspieranie inicjatyw realizujących idee gospodarki o obiegu zamkniętym;

b. ORLEN DLA SPOŁECZEŃSTWA

 • wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz młodzieży opuszczającej Domy Dziecka,
 • wspieranie grup wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw skierowanych do repatriantów oraz ich rodzin;
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych oraz partnerów lokalnych;

c. ORLEN DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

 • wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych,
 • wspieranie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
 • wspieranie instytucji i placówek medycznych,
 • wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia;

d. ORLEN DLA SPORTU, EDUKACJI I KULTURY

 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu,
 • wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki,
 • wspieranie młodych talentów,
 • wspieranie inicjatyw ochrony i renowacji zabytków,
 • wspieranie inicjatyw promujących kulturę i historię Polski.

III ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN

1. ORLEN Laboratorium udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN.

2. Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz realizowanymi programami.

3. ORLEN Laboratorium rozpatruje wyłącznie wnioski o udzielenie darowizny:

a) jednostkom sektora finansów publicznych;

b) jednostkom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. ze zm.);

c) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

d) stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego;

e) pracownikom ORLEN Laboratorium S.A. znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej/losowej.

Wnioski od tych jednostek/osób, po wstępnej analizie, mogą być również przekazywane do Fundacji ORLEN.

4. ORLEN Laboratorium będzie pozostawiała bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia.

5. Wnioski osób fizycznych, nie będących pracownikami ORLEN Laboratorium znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do ORLEN Laboratorium, będą przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.

6. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie darowizny dla podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, jest złożenie do ORLEN Laboratorium wniosku w formie pisemnej. Każdy wniosek złożony do ORLEN Laboratorium powinien zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny. W trakcie rozpatrywania wniosku, ORLEN Laboratorium może zwracać się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, m.in. określających ustrój danego podmiotu (np. statut) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności, sprawozdania z działalności za rok poprzedni, itp.

7. ORLEN Laboratorium wspiera w szczególności:

a) inicjatywy mieszczące się w ramach określonych priorytetów i realizowanych programów;

b) podmioty, którym udało się zebrać co najmniej 15% środków na wnioskowany cel.

8. ORLEN Laboratorium nie przekazuje darowizn podmiotom, które:

a) nie przedstawiły wszystkich niezbędnych dokumentów lub nie udzieliły wnioskowanych wyjaśnień – po przekazanej prośbie o ich uzupełnienie lub udzielenie;

b) przedłożyły dokumenty budzące zastrzeżenia co do ich autentyczności lub rzetelności, których wnioskodawcy nie potrafili wyeliminować;

c) nie rozliczyły się lub rozliczyły częściowo z darowizny otrzymanej w ostatnich 5 (pięciu) latach, pomimo dodatkowej prośby o rozliczenie, w związku z kierowanym wnioskiem o kolejną darowiznę;

d) wykorzystały w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat darowiznę niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, o której mowa w umowie darowizny.

W uzasadnionych sytuacjach opisane wyżej przypadki mogą być rozpatrzone indywidualnie.

IV ZASADY WYKORZYSTANIA DAROWIZN

1. Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej przez ORLEN Laboratorium darowizny, są każdorazowo określane w umowie darowizny.

2. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie. Dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania celu.

3. ORLEN Laboratorium ma prawo, na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, kontrolować jego przebieg, w tym zgodność wydatkowania środków z celem określonym w umowie darowizny. Ma również prawo do skontrolowania sposobu wykorzystania przedmiotu darowizny lub zwrócenia się o udzielenie pisemnej informacji w tym zakresie, w okresie 3 (trzech) lat od daty przedstawienia rozliczenia darowizny przez obdarowanego.

4. Obdarowany, który nie jest lub nie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcia sfinansowanego/dofinansowanego przez ORLEN Laboratorium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN Laboratorium, a także zwrócić całość otrzymanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, związanymi z przechowywaniem środków finansowych stanowiących darowiznę, na rachunek bankowy darczyńcy.

5. W przypadku wykorzystania darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub odmowy poddania się przez obdarowanego kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, ORLEN Laboratorium może zażądać zwrotu przedmiotu darowizny. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania w tej sprawie.

V ZASADY ROZLICZANIA DAROWIZN

1. Obdarowany jest zobowiązany do rozliczenia darowizny na zasadach i w terminie określonym w umowie darowizny.

2. Dokumenty finansowe i inne materiały potwierdzające wykorzystanie darowizny powinny być sporządzone rzetelnie i nie mogą budzić wątpliwości pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie kopie dokumentów, o ile nie jest możliwe przesłanie ich oryginałów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę reprezentującą obdarowanego.

3. Na każdym dokumencie księgowym, stanowiącym załącznik do rozliczenia, powinna znaleźć się informacja: sfinansowano/dofinansowano ze środków ORLEN Laboratorium zgodnie z umową darowizny (należy podać nr umowy darowizny, datę jej zawarcia oraz wykorzystaną kwotę darowizny).

4. Obdarowany ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej darowizny przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat lub dłużej, jeśli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Obdarowany ma obowiązek udostępnienia dokumentacji dotyczącej udzielonej darowizny, na każdy wniosek ORLEN Laboratorium.

6. Wszelkie zmiany dotyczące wykorzystania przedmiotu darowizny lub też sposobu rozliczenia umowy wymagają wcześniejszej pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) zgody ORLEN Laboratorium.​