O firmie

Vademecum

Nawozy mineralne

pH roztworu saletry

Jest oznaczeniem pH 10% roztworu saletry amonowej. Odczyn, który wynika z wartości pH, wpływa na prawidłowy rozwój i wzrost roślin. Gdy nie jest on zrównoważony, odbija się to na zniżce plonów. Parametr, który wskazuje potwierdzenie zgodności z wymaganiami produktu
 

Badanie zawartości azotu w nawozach

Podstawowy parametr określający wartość nawozową produktu. Pozwala określić ilość azotu dostarczanego do gleby wraz z zastosowaną ilością nawozu co pozwala na optymalne nawożenie roślin zgodnie z zakładanym planem nawozowym dla danej rośliny.
 

Oznaczenie zawartości wody w nawozach

Parametr, który wskazuje potwierdzenie zgodności z wymaganiami produktu, mający wpływ na zbrylanie, warunki przechowywania, procentową zawartość składników.
 

Zawartość antyzbrylacza

Antyzbrylacze to środki zabezpieczające granule nawozów mineralnych przed zbrylaniem, przeciwdziałające pyleniu podczas transportu i aplikacji oraz zapewniają ochronę przed niekorzystnym wpływem otoczenia i wydłużają okres przedostawania się substancji czynnych do gleby.
 

Oznaczenie składników palnych w przeliczeniu na węgiel

Saletra amonowa jest materiałem wybuchowym i związkiem podtrzymującym palenie. Ulega rozkładowi w temperaturze pow. 1800C. Określając zawartość części palnych badamy bezpieczeństwo magazynowania i transportu tego produktu.

Parametr, który wskazuje potwierdzenie zgodności z wymaganiami produktu.
 

Oznaczanie retencji oleju w saletrze amonowej

Retencja oleju jest to ilość oleju napędowego zatrzymana przez nawóz w określonych zmiennych warunkach temperaturowych i wyrażona jako procent masowy.
 

Gęstość nasypowa

Gęstość nasypowa to stosunek masy do objętości zajmowanej przez próbkę w warunkach badania wyrażona w g/cm3 lub kg/m3 . Służy do obliczania przestrzeni jaką zajmuje masa określonej substancji.
 

Oznaczenie twardości granul

Obecnie pomiary twardości wykonuje się przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń.

Metoda jest przeznaczona do pomiaru twardości granul nawozów w zakresie od 1- 9 kg/granulę. Wytrzymałość granul na ściskanie w przybliżeniu można przyjąć jako miernik twardości granul. Wytrzymałość na ściskanie jest niezwykle ważna przy obrocie i aplikacji nawozu.

Ocena trwałości granul podczas długotrwałego przechowywania w różnych warunkach ma na celu określenie odporności granul na szokowe zmiany temperatury, a także wilgotności powietrza. Pomiary te pozwalają na ocenę zachowania granul w różnych porach roku oraz różnych strefach klimatycznych, przechowywanych przez dłuższy okres.
 

Badanie uziarnienia nawozów

Uziarnienie ocenia się wykonując analizę sitową nawozu. Na podstawie wyników uziarnienia oblicza się zawartość poszczególnych frakcji. Na podstawie wyników obliczeń przeprowadza się, między innymi, ocenę przydatności nawozu do sporządzania mieszanek nawozowych z innymi produktami.
 

Oznaczanie zawartości chlorków w saletrze amonowej

Parametr, który wskazuje potwierdzenie zgodności z wymaganiami produktu. Zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej nawozy typu saletry amonowej podlegają dodatkowym obostrzeniom dotyczącym składu chemicznego (zawartość miedzi, chloru, substancji palnych, pH), uziarnienia oraz porowatości.
 

Oznaczanie tendencji do zbrylania

Skłonność do zbrylania jest niepożądaną cechą nawozów powodującą trudności w ich aplikacji. W trakcie składowania i rozkruszania zbrylonego bloku nawozu dochodzi najczęściej do uszkodzenia granul nawozów, co powoduje kłopoty przy ich stosowaniu. Metoda stosowana dla nawozów saletrzanych, polega na termostatowaniu próbek nawozów w specjalnych celkach pod obciążeniem. Po zaprogramowanym czasie termostatowania wykonuje się pomiary siły niezbędnej do rozkruszenia wytworzonych stożków nawozów.
 

Oznaczenie przyrostu objętości

Pomiar przyrostu objętości nawozów polega na pomiarze zmian objętości nawozu umieszczonego w celce, który poddawany jest zmiennym warunkom temperaturowym.
 

Oznaczanie zawartości sumy azotanu wapnia i magnezu

Parametr, który wskazuje potwierdzenie zgodności z wymaganiami produktu. Wzbogacenie nawozu magnezem i wapniem stosowane jest w celu zapewnienia właściwych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin.
 

Oznaczanie zawartości miedzi

Parametr, który wskazuje potwierdzenie zgodności z wymaganiami produktu. Zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej nawozy typu saletry amonowej podlegają dodatkowym obostrzeniom dotyczącym składu chemicznego (zawartość miedzi, chloru, substancji palnych, pH), uziarnienia oraz porowatości.
 

Oznaczanie zawartości wapnia i magnezu w Canwilu z Mg

Zawarty w CANWILU z Mg magnez jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.
 

Oznaczanie zawartości siarki w Canwilu z S

Siarka zawarta w nawozie - CANWILU S zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na zawartość i jakość białka w roślinie.