o firmie

Dokumenty i certyfikaty

Nasza wizja

Grupa ORLEN funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Nasz cel

Zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy ORLEN gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy ORLEN.

Nasze zobowiązania

 • W ramach naszych codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami postępowania Grupy ORLEN.
 • Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych.
 • Aktywnie budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów.
 • Przedstawiciele kadry kierowniczej Grupy ORLEN są zobligowani do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych i zgodności z obowiązującymi regulacjami.
 • Unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność.
 • Stosujemy się do regulacji wewnętrznych Grupy ORLEN w zakresie wydatków i upominków.
 • Odpowiedzialnie i świadomie identyfikujemy i zarządzamy ryzykiem nadużyć i zagrożeń korupcyjnych.
 • Zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze.
 • Przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu.

Polityka antykorupcyjna w Grupie ORLEN została wprowadzona zarządzeniem Prezes Zarządu ORLEN S.A. z 14 listopada 2018 roku.

Wymagamy od dostawców i podwykonawców spełnienia kryteriów odpowiedzialności:

 • posiadania aktualnego badania lekarskiego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje do właściwego wykonania usługi,
 • posiadania aktualnego szkolenia bhp oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
 • ubezpieczenia pracowników na czas wykonywania usługi,
 • posiadania odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej,
 • posiadania w pełni sprawnego sprzętu, posiadającego aktualne przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC,
 • zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, ​Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.

Przed przystąpieniem do prac każdy kontraktor zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie oraz zapoznać się z instrukcją 1/OZ/ Dział BHP „Ogólne zasady postępowania dla osób przebywających na terenie ORLEN Laboratorium” .

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady RODO UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) koniecznym jest dopełnienie przez administratorów obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 1​3 lub 14 RODO.