Oferta

Badania na stanowiskach pracy

Podczas badań pobieramy próbki powietrza i wykonujemy pomiary parametrów czynników fizycznych na stanowisku pracy. Prowadzimy badania chemiczne oraz oceniamy narażenia pracowników na różnego typu ryzyka zawodowe.

Prowadzenie badań chemicznych szkodliwości zawodowych, w tym rakotwórczych i mutagennych, zapylenia oraz czynników fizycznych

Badany parametr Metoda badania

Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:

 • pyły przemysłowe:
  • frakcja wdychalna
  • frakcja respirabilna
 • substancje organiczne, w tym:
  • frakcja wdychalna
 • substancje nieorganiczne, w tym:
  • frakcja wdychalna
  • frakcja respirabilna
  • frakcja torakalna
 • metale i ich związki, w tym:
  • frakcja wdychalna
  • frakcja respirabilna

Metoda dozymetrii indywidualnej

Metoda stacjonarna

PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004

Oznaczanie WWA na stanowiskach pracy metodą chromatografii cieczowej

PN-Z-04240-5:2006

Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-Z-04323:2004

Oznaczanie benzyny ekstrakcyjnej na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-81/Z-04134.02

Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-84/Z-04014.02

Oznaczanie glikolu etylenowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-88/Z-04203.02

Oznaczanie NN-dimetyloformamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-89/Z-04209.02

Oznaczanie chloroetenu, 1,2-dichloroetanu, tetrachloroetenu, chloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Metoda badawcza nr 159

Oznaczanie epoksyetanu (tlenku etylenu) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-Z-04300:2002

Oznaczanie węglowodorów C3-C4 (propan, butan, izobutan) na stanowiskach pracy metodą chromatograficzną z izolacyjnym pobieraniem próbek powietrza.

Metoda badawcza nr 045

Oznaczanie acetonu, butan-2-onu (metyloketonu), butanu, etylobenzenu, benzenu, heksanu, cykloheksanu, metylocykloheksanu, heptanu, ksylenu, kumenu, oktanu, toluenu, etanolu, izopentanu, pentanu, eteru tert-butylometylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Metoda badawcza nr 031

Oznaczanie metanolu na stanowiskach pracy metodą chromatograficzną z zatężaniem próbki na węglu aktywnym

Metoda badawcza nr 044

Oznaczanie tetrachlorku węgla na stanowiskach pracy  metodą chromatografii gazowej

PN-77/Z-04074/02

Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-Z-04015-12:1996+Ap1:2001

Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-Z-04015-13:1996

Oznaczanie ozonu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-Z-04007-2:1994

Oznaczanie tlenku i ditlenku azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-Z-04009.11:2008

Oznaczanie disiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-85/Z-04015.10

Oznaczanie związków chromu (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-87/Z-04126/02

Oznaczanie chloru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-75/Z-04037/03

Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-71/Z-04041

Oznaczanie fenolu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-Z-04044:1970

Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-76/Z-04045.02

Oznaczanie 2-furaldehydu (furfurolu) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-71/Z-04058

Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-82/Z-04093.03

Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-Z-04450:2014-08

Oznaczanie kwasu azotowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-74/Z-04009.07

Oznaczanie olejów mineralnych (mgła) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie

PN-Z-04108-06:2006

Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

PN-85/Z-04148.02

Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą ASA

PN-Z-04435:2011

Oznaczanie wodorotlenku potasu na stanowiskach pracy metodą ASA​

PN-Z-04436:2011

Oznaczanie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe: tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek triżelaza na stanowiskach pracy metodą ASA:

 • frakcja wdychalna
 • frakcja respirabilna

PN-Z-04469:2015-10

Oznaczanie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn na stanowiskach pracy metodą ASA:

 • frakcja wdychalna
 • frakcja respirabilna

PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12

Oznaczanie niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni na stanowiskach pracy metodą ASA.

PN-Z-04502:2019-10

Oznaczanie chromu metalicznego i związków chromu (II) i chromu (III) - w przeliczeniu na Cr na stanowiskach pracy metodą ASA

PN-Z-04434:2011

Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb na stanowiskach pracy metodą ASA:

 • frakcja wdychalna

PN-Z-04487:2017-10

Oznaczanie kobaltu na stanowiskach pracy metodą ASA

PN-Z-04291:2003​

Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla na stanowiskach pracy

PN-ISO 8760:1993

Oznaczanie ditlenku węgla na stanowiskach pracy

PN-78/Z-08002/05

​​Oznaczanie krystalicznej krzemionki – kwarc, krystobalit na stanowiskach pracy metodą spektrometrii w podczerwieni. ​Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4 (74) s. 117-130

Pomiary parametrów hałasu na stanowiskach pracy - ocena narażenia pracowników
Równoważny poziomu dźwięku A - Lp,A [dBA]
Maksymalny poziomu dźwięku A - Lp,A max [dBA]
Szczytowy poziomu dźwięku C - Lp,C peak [dBC]
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-o godz. dobowego wymiaru czasu pracy - LEX,8h [dBA]
lub do tygodnia pracy (z obliczeń)

PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkt 10 i 11

Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

PN-EN 14253+A1:2011
Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015 - 11

Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach i równomierności oświetlenia

Metoda badawcza nr 032

Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na zewnątrz

Metoda badawcza nr 032

Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego awaryjnego

PN-EN 1838:2013-11

Środowiska termiczne umiarkowane - określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego

PN-EN ISO 7730:2006+Ap1:2014

Środowiska gorące – z określeniem wskaźnika WBGT

PN-EN ISO 7243:2018-01 +Ap2:2022-04

Pomiary pola elektrycznego i magnetycznego na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

PN-T-06580-3:2002, metoda badawcza nr 046

Ocena ergonomii stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18.10.2023 r., Dz.U. Poz. 2367, opracowanie CIOP–Warszawa 1999 „Komputerowe stanowisko pracy – aspekty zdrowotne i ergonomiczne”

Analizy środowiska pracy - oznaczanie zawartości kwasu siarkowego - frakcja torakalna w próbkach powietrza pobranego na filtry metodą chromatografii jonowej Podstawy Metody Oceny Środowiska Pracy (2012) nr 1(71) + 2017 nr 2(92)
Stężenie/zawartość pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia:
- frakcja wdychalna
- pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność
- pyły drewna
- pyły mąki
- asfalt naftowy
PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08

Pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), s. 91 - 150