Oferta

Analizy chlorku winylu i 1.2 dwuchloroetanu

Badany parametr Metoda badania
Oznaczanie zawartości wody w  cieczach organicznych metodą Karla Fischera Metoda licencyjna
Oznaczanie zawartości wody w chlorku winylu metodą Karla Fischera Metoda licencyjna
Oznaczanie  zawartości  żelaza  w węglowodorach chlorowanych metodą o-fenantrolinową Metoda licencyjna​
Oznaczanie zawartości żelaza w chlorku winylu Metoda licencyjna
Oznaczanie kwasowości/alkaliczności w cieczach organicznych jako HCl lub NaOH Metoda licencyjna
Oznaczanie kwasowości/ alkalicznści w chlorku winylu jako HCL lub NaOH Metoda licencyjna​
Oznaczanie pH cieczy organicznych Metoda licencyjna
Oznaczanie pH chlorku winylu Metoda licencyjna
Oznaczanie gęstości Obsługa aparatu 21/IT/Pracownia Chlorku Winylu
Oznaczanie zawartości suchej pozostałości PN-88/C-04552
Oznaczanie barwy produktów chemicznych za pomocą sali Hazena PN-81/C-04534.01
Oznaczenie obecności wolnego chloru w  cieczach organicznych Metoda licencyjna
Chromatograficzne oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych w 1.2 dwuchloroetanie - kolumna kapilarna Metoda własna OL nr 151
Chromatograficzne oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych chlorku winylu - kolumna kapilarna Metoda własna OL nr 152
​​Oznaczanie związków organicznych w chlorowodorze ​Metoda własna OL nr 153
​Chromatograficzne oznaczanie zawartości związków organicznych w wodzie ​Metoda licencyjna
​Oznaczanie zawartości żelaza we frakcjach ciężkich i smołach ​Metoda licencyjna
​Woda i ścieki - Badania zawartości krzemionki - Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego ​PN-C-04567-03:1971
​Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny ​PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap 1:2004
​Chromatograficzne oznaczenie zawartości O2 w atmosferze ​​Metoda licencyjna
​Oznaczenie stężenia HCL lub NaOH w roztworach wodnych ​​Metoda licencyjna
​Chromatograficzne oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w odgazach ​​Metoda licencyjna
​Oznaczanie ditlenku węgla w 1,2-dichloroetanie. Metoda miareczkowania acydymetrycznego ​Metoda własna OL nr 155
​Oznaczanie zawartości miedzi w wodzie ​Metoda Licencyjna
​Oznaczanie wodorotlenku sodu i podchlorynu sodu w roztworach wodnych w obecności każdego z nich. Metoda miareczkowa ​Metoda własna OL nr 154
​Oznaczanie pH roztworów wodnych ​Obsługa aparatu 23/IT/Pracownia Chlorku Winylu
​Analiza kuponów korozji ​Metoda licencyjna
​Jakość wody - oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej ​PN-EN 27888:1999
​Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra) ​PN-ISO 9297:1994
​Jakość wody. Oznaczania sumarycznej zawartości  wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA ​PN-ISO 6059:1999​