Oferta

Analizy tworzyw sztucznych

Badany parametr Metoda badania
Gęstość tworzyw nieporowatych metodą piknometru gazowego  PN-EN ISO 1183-3
Gęstość pozorna tworzyw porowatych PN-EN ISO 845; Metoda własna (z wykorzystaniem wagi z przystawką do gęstości pozornej)
Gęstość nasypowa PVC i tworzyw PN-ISO 60
Sypkość PVC i tworzyw PN-EN ISO 6186 Metoda A
Stabilność termiczna tworzyw PN-C-89265-4
Stabilność termiczna PVC metodą z wydzieleniem chlorowodoru DIN 53381-1
​Wytrzymałość cieplna tworzyw ​PN-EN 60811-405
​Chłonność wody przez tworzywa ​PN-EN ISO 62
Migracja plastyfikatora PN-EN ISO 177
Twardość tworzyw metodą Shore’a A i D PN-ISO 868
Wytrzymałość na rozciąganie tworzyw PN-ISO 37, PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 527- 3, PN-C-89265-4; PN-EN ISO 6259-1; PN-O-79793       
Wytrzymałość na zginanie tworzyw PN-EN ISO 178
Wytrzymałość na ściskanie tworzyw PN-EN ISO 604
Udarność tworzyw metodą Charpy`ego PN-EN ISO 179-1
Wytrzymałość tworzyw na rozciąganie udarowe PN-EN ISO 8256 Metoda A   
Odporność ​tworzyw na nacisk w podwyższonej temperaturze PN-C-89265-4
Odporność ​tworzyw na pękanie w niskich temperaturach
PN-C-89055
Odporność tworzyw na uderzenie PN-EN 607 zał.B
Odporność na działanie temperatury +150 st. C PN EN 478
Wizualna ocena zmian w wyniku ogrzewania tworzyw​ PN-EN 580
Skurcz termiczny tworzyw PN-EN 479; PN-EN ISO 2505; PN-EN 743; PN-EN 607 zał. C
Temperatura mięknienia tworzyw ​wg Vicata PN-EN ISO 306; PN-EN ISO 2507-2       
Temperatura ugięcia tworzyw (HDT) PN-EN ISO 75-2 PN-EN ISO 75-3​
Temperatura topnienia tworzyw PN-EN ISO 11357-3
Stopień zżelowania tworzyw​ Metoda własna (DSC)
Zapalność tworzyw metodą wskaźnika tlenowego PN-ISO 4589-2
Palność tworzyw  PN-EN 60695-11-10 Metoda B
PN-EN 60695-11-20
PN-EN ISO 9773
Zapalność tworzyw w postaci beleczek PN-C-89023
Rezystywność skrośna ciał stałych   PN-EN 62631-3-1  
​Przenikalność elektryczna, współc​zynnik strat dielektrycznych ciał stałych  
PN-EN 62631-1
Rezystywność, przenikalność elektryczna względna, współczynnik strat dielektrycznych cieczy elektroizolacyjnych PN-EN 60247
Odporność na gorące wilgotne powietrze PN-C-89265-4:1998
​Starzenie tworzyw w ksenoteście ​PN-EN ISO 4892-2 
Barwa tworzyw, kredy, stabilizatorów, PVC w układzie CIELab L* a* b*,C*,h*; w układzie Hunter L, a, b; białość i stopień zażółcenia Metoda własna
Określenia odporności wybarwień wg skali szarej PN-EN 20105-A02, PN-EN 105-A03​
​Ubytek masy tworzyw ​PN-C-89265-4
Masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia PN-EN ISO 1133-1
PN-EN ISO 1133-2
ASTM D3364-99
Wytłaczanie wężyków, wstążek z wydrukiem parametrów wytłaczania Metoda własna (warunki wytłaczania ustalane z klientem)
Czas żelowania suchych mieszanek Metoda własna
​Czas rozkładu stopu i stabilność termiczna dynamiczna suchych mieszanek ​Metoda własna
​Czas schnięcia PVC (chłonność plastyfikatora) ​​Metoda własna​
Oznaczanie ilości przezroczystych punktów tzw. rybich oczek na folii z PVC PN-88/C-89291/08
Wymiary i wygląd kształtowników do produkcji okien i drzwi PN-EN 12608
​Zanieczyszczenia mechanicznych i obce cząstki w PVC ​PN-EN ISO 1265​
Liczba K/ lepkość zredukowana PVC PN-EN ISO 1628-2
Resztkowy chlorek winylu w PVC i tworzywach PN-EN ISO 6401
Analiza sitowa PVC z zastosowaniem przesiewacza ze strumieniem powietrza PN-EN ISO 4610
Substancje lotne w PVC PN-EN ISO 1269
​Substancje lotne w tworzywach ​PN-C-89265-4
Chłonność plastyfikatora przez PVC PN-EN ISO 4608
​Grubości folii ​PN-EN 4593
​Oznaczanie właściwości worków PE (jakość nadruku, perforacja,sprawdzenie połączenia zgrzewanego) ​PN-O-79793:1996
Wymiary worków foliowych (długość, szerokość, szerokość zakładki) ​PN-EN 26591-2
​Przygotowanie kształtek z tworzyw ​PN-EN ISO: 293; PN-EN ISO: 24023-2; PN-EN ISO: 21306-2; PN-EN ISO 2818