Oferta

Analizy z zakresu ochrony środowiska

Analizy wód

Badany parametr Metoda badania
Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna

PN-ISO 7150-1

Oznaczanie jonu amonowego, amoniaku metodą spektrometryczną PN-ISO 7150-1
Zawartość azotu ogólnego

Metoda badawcza nr 047

Oznaczanie azotu azotanowego metodą spektrofotometryczną Metoda badawcza nr 125​
Oznaczanie azotanów metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym PN-82/C-04576/08
Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym  PN-82/C-04576/08
Oznaczanie hydrazyny metodą kolorymetryczną  PN-C-04576-18
Oznaczanie hydrazyny w wodzie  ASTM:D 1385
Oznaczanie azotynów metodą absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej

PN-EN 26777

Oznaczanie azotu azotynowego metodą absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej  PN-EN 26777
Badanie i oznaczanie barwy PN-EN ISO 7887
Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego. Metoda miareczkowa z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą PN-EN-ISO 7393-1
Oznaczanie chloru związanego. Metoda miareczkowa z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą  PN-EN-ISO 7393-1
Oznaczanie chlorków - metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra) PN-ISO 9297
Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek PN-ISO 15705
Oznaczanie indeksu fenolowego - metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji PN-ISO 6439
Oznaczanie fosforu metodą spektrometryczną z molibdenianem amonowym

PN-EN ISO 6878

Oznaczanie azotu Kjeldahla. Metoda po mineralizacji z selenem PN-EN 25663
Oznaczanie mętności PN-EN ISO 7027 -1
Oznaczanie pH PN-EN ISO 10523
Oznaczanie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym metodą wagową Metoda badawcza nr 115
Oznaczanie siarczanów (VI) - metoda wagowa z chlorkiem baru PN-ISO 9280
Oznaczanie zawartości siarczków Metoda badawcza nr 043
Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych metodą wagową                                                                                       Metoda badawcza własna 124
Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą jodometryczną PN-EN 25813, PN-ISO 5813
Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA PN-ISO 6059
Oznaczanie zawartości wapnia - metoda miareczkowa z EDTA

PN-ISO 6058

Oznaczanie magnezu metodą miareczkową z EDTA PN-C-04554-4
Twardość niewęglanowa i węglanowa oraz zawartość wodorowęglanów metodą obliczeniową Metoda badawcza nr 059
Oznaczanie indeksu nadmanganianowego PN-EN ISO 8467
Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny PN-EN ISO 9963-1
Oznanie zawartości zawiesin metodą z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego PN-EN 872
Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną PN-ISO 6332
Oznaczanie chromu sześciowartościowego (Cr6+) i trójwartościowego (Cr3+)

PN-77/C-04604/08

​Oznaczanie siarczków metodą kolorymetryczną z zastosowaniem testu kuwetowego Metoda badawcza nr 179
​Stężenie fluorków PN-78/C-04588.03​
​Oznaczenie chromu sześciowartościowego (Cr6+) PN-EN ISO 18412
​Oznaczenie benzenu i jego pochodnych
PN-ISO 11423-1
Oznaczanie suchej pozostałości PN-78/C-04541
Pomiar przewodności elektrycznej właściwej PN-EN 27888
Oznaczanie azotynów metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Oznaczanie azotu azotynowego metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Oznaczanie azotanów metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Oznaczanie azotu azotanowego metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Oznaczanie azotu amonowego. Metoda destylacyjna z miareczkowaniem PN-ISO 5664
 Oznaczanie jonu amonowego, amoniaku. Metoda destylacyjna z miareczkowaniem  PN-ISO 5664
Oznaczanie fosforanów metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Badania zawartości manganu. Oznaczanie manganu metodą formaldoksynową PN-92/C-04590/03
Badania zawartości substancji ekstrahujących się rozpuszczalnikami organicznymi. Oznaczanie całkowitej zawartości substancji organicz- nych ekstrahujących się eterem naftowym metodą wagową PN-86/C-04573.01
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowana tlenu po n dniach (BZTn) metodą rozcieńczeń, z dodatkiem materiału zaszczepiającego i allilotiomocznika PN-EN ISO 5815-1
Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą z czujnikiem elektrochemicznym PN-EN ISO 5814
Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w wodzie i ściekach PN-74/C-04578-03
Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 6060
Oznaczanie siarczanów metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Oznaczanie chlorków metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Oznaczanie glinu (aluminium) metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) PN-EN ISO 11885
Oznaczanie indeksu oleju mineralnego. Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej PN-EN ISO 9377-2
Oznaczanie chlorku winylu metodą chromatografii gazowej Metoda badawcza nr 192
Oznaczanie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów (1,2-dichloroetan, tetrachlorometan, tetrachloroetylen, trichloroetylen, trichlorometan, heksachlorobutadien) metodą z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC-ECD) PN-EN ISO 10301
Oznaczanie ogólnego węgla (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) PN-EN 1484
Oznaczanie całkowitej substancji rozpuszczonej (TDS)  PN-EN 15216
Oznaczanie heksachlorobenzenu. Metoda chromatografii gazowej po ekstrakcji ciecz-ciecz PN-EN ISO 6468
Oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu, styrenu, o-ksylenu, (m+p)-ksylenu. Część 1: Metoda analizy fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem chromatografii gazowej. PN-ISO 11423-1
Oznaczanie sumy węglowodorów aromatycznych. Część 1: Metoda analizy fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem chromatografii gazowej PN-ISO 11423-1
Oznaczanie trihalometanów (chloroform, chlorodibromometan, dichlorobromometan) i sumy trihalometanów metodą z zastosowaniem chromatografii gazowej (HS-GC-ECD) PN-EN ISO 10301
Oznaczanie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów (1,2-dichloroetan, tetrachlorometan, tetrachloroetylen, trichloroetylen, trichlorometan) oraz sumy tetrachloroetylenu i trichloroetlenu metodą z zastosowaniem chromatografii gazowej (HS-GC-ECD) PN-EN ISO 10301
Oznaczanie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów (chlorek winylu,1,2-dichloroetan, tetrachlorometan, tetrachloroetylen, trichloroetylen, trichlorometan)Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej (HS-GC-FID) PN-EN ISO 10301
Oznaczanie fluorków metodą chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
Oznaczanie cyjanków ogólnych, wolnych, związanych metodą spektrofotometryczną Metoda badawcza nr 193
Oznaczanie pierwiastków (kadm, chrom ogólny, miedź, nikiel, ołów, cynk, kobalt, żelazo, mangan, wanad, bar, bor, sód, molibden, wapń, magnez, potas, arsen, antymon, selen) metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) PN-EN ISO 11885
Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)  PN-EN ISO 17294-2
Oznaczanie rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z amalgamacją Metoda badawcza nr 194
Badanie zawartości węglowodorów C6-C12 oraz C12-C35 metodą chromatografii gazowej PN-C-04643
Oznaczanie formaldehydu i acetaldehydu w ściekach i roztworach wodnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem DAD (HPLC) Metoda badawcza nr 162
Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego  i octanu metylu metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. Metoda badawcza nr 165
Oznaczanie zawartości krzemianów w wodach za pomocą chromatografii jonowej Metoda badawcza nr 178
Oznaczanie kwasu octowego metodą HPLC Metoda badawcza OL 182
Oznaczanie:,Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn z zastosowaniem FAAS Instrukcja techniczna
Oznaczanie woelokarboksylowych kwasów aromatycznych metodą HPLC Instrukcja techniczna
Oznaczanie stężenia jonów Br Instrukcja techniczna
Siarczany (testy fotometryczne) Instrukcja techniczna
Oznaczanie elektrycznej przewodności właściwej i oporności właściwej ASTM D 1125
Oznaczanie potencjału redox wody ASTM D 1498
Ideks gęstości zawiesiny ilastej wody (SDI) ASTM D 4189
Oznaczanie krzemionki w wodzie ASTM D 859
Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników PN-C-04540-03
Woda i ścieki. Badanie dwutlenku węgla. Oznaczanie wolnego dwutlenku węgla w wodzie PN-C-04547-01
Oznaczanie siarczanów w wodach metoda turbidymetryczna PN-C-04566-10
Oznaczanie zawartości krzemionki ogólnej zdysocjowanej i niezdysocjowanej w zakresie 0,01-5,0 mg/l metodą spektrofotometryczną PN-89/C-04567.09
Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego PN-C-04567-03
Oznaczanie mętności metodą fotometryczną w mg/l PN-79/C-04583/03
Oznaczanie zawartości chlorków - metodą turbidymetryczną  PN-C-04617-01
Oznaczanie stężenie rtęci  PN-EN ISO 17852
Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella PN- EN ISO 11731
Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu - określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym PN-EN ISO 6222
Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli - metoda filtracji membranowej  PN- ISO 9308-1
Oznaczanie korozji kuponowej oraz osadotwórczości  ASTM D 2688
Oznaczanie zawiesin łatwoopadających metodą objętościową PN-72/C-04559/03
Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357 mval/dm3 i poniżej metodą wersenianową PN-C-04554-03
Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT)  metodą nadmanganianową PN-C-04578-02
Oznaczanie sodu i potasu metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej  PN-ISO 9964-3
Oznaczanie niepolarnych węglowodorów alifatycznych metodą spektrometrii w podczerwieni PN-C-04565-01
Oznaczanie zawartości miedzi PN-C-04611-2
Pomiar pH wody o małej przewodności właściwej ASTM D 5464
Oznaczanie jonu siarczkowego w wodzie ASTM D 4658
Oznaczania kwasowości lub zasadowości wody ASTM D 1067
Oznaczanie całkowitego i  rozpuszczonego dwutlenku węgla w wodzie ASTM D 513
Oznaczanie surfaktantów anionowych przez pomiar błękitu metylenowego MBAS PN-EN 903
Oznaczanie cyjanków w wodzie ASTM D 2036
Oznaczanie zasad azotowych łącznie z amoniakiem w substancjach stałych i roztworach wodnych UOP 740
Oznaczanie chlorków nieorganicznych w wodach rafineryjnych UOP 456
Oznaczenie testu flokulacyjnego JAR TEST Instrukcja techniczna 
Oznaczenie całkowitego czasu filtracji TTF Instrukcja techniczna 
Oznaczenie koncentracji w wodzie chłodzącej Instrukcja techniczna 
Oznaczanie karbohydrazydu w wodzie Instrukcja techniczna 
Oznaczenie całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji stałych (TDS) Instrukcja techniczna 
Oznaczenie zasolenia w wodzie  Instrukcja techniczna