Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy innych produktów rafineryjnych, petrochemicznych i innych chemikaliów

Etylen
 
Badany parametr Metoda badania
Zanieczyszczenia węglowodorowe                                                                                      ASTM D 6159 
Całkowita zawartość siarki ASTM D 6667
Zawartość wody  ASTM D 5454
Zawartość CO ASTM D 2504
Zawartość CO2 ASTM D 2505
Zawartość wodoru
ASTM D 2504
 
Propylen
 
Badany parametr Metoda badania
Zanieczyszczenia węglowodorowe                                                                                      ASTM D 2712
Całkowita zawartość siarki ASTM D 6667
Zawartość wody  ASTM D 5454
Zawartość CO ASTM D 2504
Zawartość CO2 ASTM D 2505
 
Butadien - 1,3
 
Badany parametr Metoda badania
Zanieczyszczenia węglowodorowe                                                                                      ASTM D 2593
Całkowita zawartość siarki ASTM D 6667
Dimer butadienowy ASTM D 5454
Dimetyloformamid  ASTM D 2504
 
Glikole etylenowe MEG, DEG, TEG
 
Badany parametr Metoda badania
Zanieczyszczenia glikolowe MEG, DEG, TEG                                                                       ASTM E 2409       
 
Glikole
 
Badany parametr Metoda badania
Kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy                                                                      ASTM D 1613
Zawartość wody  PN-ISO 760
Barwa  ASTM D 1209
Zawartość aldehydów  w przeliczeniu na aldehyd octowy   ASTM E 2313 
Zawartość żelaza ASTM E 1615
Zawartość chlorków (Cl-) Metoda badawcza nr 136
Transmisja w świetle UV ASTM E 2193
Zawartość popiołu ASTM D 482
Gęstość                                                                                                                                    ASTM D 4052
 
Fenol
 
Badany parametr Metoda badania
Temperatura krystalizacji                                                                                                        PN-ISO 1392
Zawartość wody PN-ISO 760
Barwa ciekłego fenolu   ASTM D 1209
Oznaczanie zawartości siarki metodą redukcji niklem Raney’a                                       Metoda badawcza nr 120


Aceton
 

Badany parametr Metoda badania
Gęstość                                                                                                                                    PN-EN ISO 3675
ASTM D 4052
Zawartość wody PN-ISO 760
Zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu na CH3COOH ASTM D 1613
Destylacja ASTM D 1078
Substancje nielotne ASTM D 1353
 
Siarka płynna
 
Badany parametr Metoda badania
Siarkowodór  Metoda badawcza nr 020
Zawartość arsenu PN-81/C-84084 p.3.4
Zawartość selenu PN-81/C-84084 p.3.5

Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas siarkowy (VI)

PN-81/C-84084 p.3.6
Zawartość substancji organicznych PN-81/C-84084 p.3.7
Zawartość siarki PN-81/C-84084 p.3.2
Zawartość popiołu PN-81/C-84084 p.3.9
Wilgotność PN-81/C-84084 p.3.16
Postać i barwa (wizualnie) PN-81/C-84084 p.3.1
 
Płyny chłodnicze
 
Badany parametr Metoda badania
Badanie skłonności do pienienia płynów do układów chłodzenia silników spalinowych w naczyniu szklanym ASTM D 1881
Oznaczanie temperatury krystalizacji płynów do chłodzenia silników spalinowych ASTM D 1177
Oznaczanie pH płynów do układów chłodzenia silników spalinowych oraz dodatków przeciwrdzeniowych ASTM D 1287

Oznaczanie procentowej zawartości pozostałości po spopieleniu w płynach do ukąłdów chłdzenia silników spalinowych

ASTM D 1119
Oznaczanie rezerwy alkalicznej płynów do układów chłodzenia silników spalinowych oraz dodatków przeciwrdzewnych ASTM D 1121
Oznaczanie temperatury wrzenia płynów do układów chłodzenia silników spalinowych ASTM D 1120
Badania korozji płynów do układów chłodzenia silników spalinowych w naczyniu szklanym ASTM D 1384
 
Butadien
 
Badany parametr Metoda badania
Zawartość związków karbonylowych w przeliczeniu na aldehyd octowy                                                                 ASTM D 4423
Zawartość nadtlenków w przeliczeniu na tlen ASTM D 5799
Zawartość inhibitora ASTM D 1157

Nielotna pozostałość

ASTM D 1025
Zawartość wody 
PN-C-96008
 
Gazy
 
Badany parametr Metoda badania
Oznaczanie siarkowodoru w gazie. Metoda z ditizonem i siarczanem kadmu                                                            Metoda badawcza nr 041
 
Środki powierzchniowo-czynne
 
Badany parametr Metoda badania
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie punktu zmętnienia niejonowych środków powierzchniowo        czynnych                                                                                                                                                                               PN-EN 1890:2006 metoda A
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie punktu zmętnienia niejonowych środków powierzchniowo czynnych PN-EN 1890:2006 metoda B
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie punktu zmętnienia niejonowych środków powierzchniowo czynnych PN-EN 1890:2006 metoda C

Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie punktu zmętnienia niejonowych środków powierzchniowo czynnych

PN-EN 1890:2006 metoda D
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie punktu zmętnienia niejonowych środków powierzchniowo czynnych
PN-EN 1890:2006 metoda E
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie pH roztworów i dyspersji środków powierzchniowo czynnych PN-EN 1262:2004 roztwór A
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie pH roztworów i dyspersji środków powierzchniowo czynnych PN-EN 1262:2004 roztwór B
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie pH roztworów i dyspersji środków powierzchniowo czynnych PN-EN 1262:2004 roztwór C
Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie liczby hydroksylowej środków powierzchniowo czynnych PN-86/C-04838
Barwa ASTM D 1209
Zawartość wody  PN-ISO 760