Oferta

Analizy produktów naftowych i biokomponentów

Analizy parafin, gaczy parafinowych

Badany parametr Metoda badania
Zawartość oleju

ASTM D 721

Temperatura krzepnięcia PN-ISO 2207
Penetracja  PN-C-04313
Gęstość Metodą areometryczną PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w 100 °C PN-EN ISO 3104
ASTM D 445
Test RAL na stabilność barwy (UV) RAL-GZ-041
Zawartość wody PN-ISO 3733
 Gęstość (w temp. 15°C) PN-EN ISO 12185
Lepkość kinematyczna PN-EN ISO 3104
Temperatura zapłonu  PN-EN ISO 2592