Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy oleju opałowego

Oleje opałowe lekkie

Badany parametr Metoda badania
Gęstość w temp. 15° C PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO12185
ASTM D 4052
Wartość opałowa

PN-86/C-04062

Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20° C

PN-EN ISO 3104

Skład frakcyjny PN-EN ISO 3405
Temperatura płynięcia PN-EN ISO 3016
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) PN-EN ISO 10370
Zawartość siarki PN-EN ISO 8754
Zawartość wody PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych PN-EN 12662
Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245
Odporność na utlenianie PN-EN ISO 12205​
​Smarność, skorygowana średnia śladu zużycia (WS 1,4) w temp. 60° C PN-EN ISO 12156-1​
Barwa Ocena wizualna
​Zawartość barwnika Solvent Red 19 PN-C-04426 met.A
​Zawartość znacznika Solvent Yellow 124
PN-C-04426 met.A
Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 i barwnika Solvent Red 19  DIN 51430

Oleje opałowe ciężkie

Badany parametr Metoda badania
Gęstość w temp. 15° C PN-EN ISO 12185
Gęstość  w temp. 20 °C PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w 50°C  PN-EN ISO 3104
Lepkość kinematyczna w 100 °C PN-EN ISO 3104
Temperatura płynięcia PN-ISO 3016
Zawartość siarki PN-EN ISO 8754
Skład frakcyjny pod obniżonym ciśnieniem ASTM D 1160
Zawartość wody PN-ISO 3733
Wartość opałowa  PN-C-04062
Zawartość zanieczyszczeń PN-EN ISO 3735
Całkowita zawartość osadów  PN-ISO 10307-1
Całkowita zawartość osadów po starzeniu termicznym  PN-ISO 10307-2
Zawartość siarkowodoru IP 570
Lepkość względna w temp. 80 °C ASTM D 1665
Skład frakcyjny  ASTM D 86
Zawartość wody ASTM D 95
Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592
Oznaczanie glinu i krzemu metodą emisyjną z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
i atomowej spektroskopii absorpcyjnej
ISO 10478
Pozostałość po spopieleniu [%(m/m)] PN-EN ISO 6245
Temp. zapłonu t. zamknięty [°C] PN-EN ISO 2719
Zaw. węgla [%(m/m)] ASTM D 5291C
Oznaczanie maksymalnego stosunku flokulacji i siły peptyzacji w pozostałościowych i ciężkich olejach opałowych (Metoda detekcji optycznej) ASTM D 7060