Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy oleju napędowego

Badany parametr Metoda badania
Liczba cetanowa

PN-EN ISO 5165

Indeks cetanowy PN-EN ISO 4264
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PN-EN 12916
Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2719

Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245
Zawartość wody PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń PN-EN 12662
Odporność na utlenianie PN-EN ISO 12205
Stabilność oksydacyjna w 110o C PN-EN 15751
(dla ON zawierającego powyżej 2% (V/V) FAME​
Smarność, skorygowana średnia śladu zużycia
(WS 1,4) w temp. 60o C
PN-EN ISO 12156-1
Lepkość w temp. 40o C PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny PN-EN ISO 3405
Temperatura mętnienia

PN-ISO 3015

Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)

PN-EN 116

Gęstość (w temp. 15o C) PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Zawartość siarki PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 14596
ASTM D 5453
Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi (3 godz. w temp. 50o C) PN-EN ISO 2160
Zawartość FAME

PN-EN 14078

Oznaczanie manganu i żelaza w paliwach metodą ICP-OES PN-EN 16576​