Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy paliwa lotniczego

Badany parametr Metoda badania

Zawartość węglowodorów aromatycznych

ASTM D 1319
ASTM D 6379
Temperatura zapłonu ASTM D 56
Skład frakcyjny ASTM D 86
Zawartość siarki całkowitej ASTM D 4294
ASTM D 5453
ASTM D 2622
Największa wysokość niekopcącego płomienia

ASTM D 1322

Kwasowość ASTM D 3242
Wartość opałowa ASTM D 3338/D 3338M 
Stabilność termooksydacyjna ASTM D 3241
Właściwości separacyjne wody ASTM D 3948
ASTM D 7224
Zawartość cząstek stałych przy użyciu przenośnego automatycznego licznika cząstek ASTM D 7619
IP 565
Zawartość wodoru ASTM D 3343
Zawartość dodatku przeciwoblodzeniowego ASTM D 5006
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) ASTM D 7797
Wygląd wizualnie
NO-91-A258-1 p.2.1
Przewodność właściwa ASTM D 2624
Lepkość kinematyczna w temp (-20)oC ASTM D 445
Zawartość siarki merkaptanowej ASTM D 3227
Reakcja paliwa z wodą i ocena powierzchni międzyfazowej ASTM D 1094
Temperatura krystalizacji ASTM D 2386
ASTM D 5972    
​Zawartość żywic ASTM D 381
IP 540
​Barwa Saybolta ASTM D 156
​Zawartość cząstek stałych ​ASTM D 5452
PN-V-04031
ASTM D 2276
Czas filtracji PN-V-04031
Zawartość węglowodorów naftalenowych ASTM D 1840
Gęstość w 15oC ASTM D 4052
Zawartość dodatku antykorozyjno-smarnościowego NO-91-A258-1 p. 2.5
Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi (2 godz. w temp. 100° C) ASTM D 130
Smarność metoda BOCLE ASTM D 5001