Oferta

Analizy produktów naftowych i biokomponentów

Analizy ropy naftowej

Badany parametr Metoda badania
Gęstość w temp. 15° C ASTM D 5002
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185 
Skład frakcyjny - TBP i Podstil ASTM D 2892
ASTM D 5236
Skład frakcyjny PN-EN ISO 3405
ASTM D 86
GOST 2177
Zawartość wody ASTM D 4006
PN-EN ISO 9029
ASTM D 4377
ASTM D 4928
Zawartość siarki PN-EN ISO 8754
ASTM D 4294
Zawartość zanieczyszczeń PN-EN ISO 3735
ASTM D 473
Zawartość soli chlorkowych ASTM D 3230
Oznaczenie parafiny PN-90/C-04105
Oznaczanie pozostałości po koksowaniu metodą Conradsona PN-ISO 6615
Pozostałość po koksowaniu PN-EN ISO 10370
Zawartość siarkowodoru  IP 570
Temperatura płynięcia ASTM D 97
PN-ISO 3016
Temperatura płynięcia maksymalna (proc A)  ASTM D 5853 procedura A
Temperatura płynięcia minimalna (proc B) ASTM D 5853 procedura B
Lepkość kinematyczna w temperaturze 50°C PN-EN ISO 3104
ASTM D 445
Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719
​Oznaczenie wanadu, niklu i żelaza ​ASTM D 5708
​Oznaczenie liczby kwasowej  ​ASTM D 8045​
Zawartość Arsenu  UOP 1005
Zawartość nierozp. w n-Heptanie ASTM D 3279
Metale śladowe w substancjach organicznych metodą suchego spopielenia ICP-OES UOP 407
Test kropelkowy ASTM D 4740
Zawartość chlorków UOP 779
Zawartość chlorków organicznych  GOSTR 52247
ASTM D 4929 metoda B
Zawartość azotu  ASTM D 5762
Zawartość siarki ASTM D 2622
Oznaczanie rozkładu temperatury wrzenia próbek z pozostałościami takimi jak ropy naftowe i pozostałości atmosferyczne i próżniowe
metodą wysokotemperaturowej chromatografii gazowej.
ASTM D 7169